هـــــــزاره يا ازره ؟

من همه لحظهای را که با تو بودم به خاطر دارم.....

بـاچـه وطـن..... شـــعر هــــزارگــی

با چه وطن

 

                                      للــــو للــــو باچـــه وطـــــن

                                      ســـربـــــاز آینــــده وطــــن

                                      هــردونــوری اوقره وطـــــن

                                      صبا موشــی خونده وطـــن

باچــه وطــن خوب خـوکنـــو                       ازجان خودور تومـــو کنــــــــو
بــگـرد آویـی ای زنـــــدگــی                       بــابــه وری لمبــــوکنــــــــــو
                                      قــدخیرمـوشـی آتـــه وطــن

باچـــی ای بـد روزی مــوری                      صوفی ای گرد ریزی مـــــوره
افتـــوی ازمــوبــــورمـوشـــه                      ای ســیل واوخیــزی مــــوره
                                      گسپـــومـوشــه بـاره وطــن

دوره غــلامعلــــی نـــــکــــو                      ازگــــپ احسانــــــی نکــــــو
واده بـــــهار ازراه رسیـــــــد                      ده چـله چـــوپانـــــی نکــــــو
                                      افــتـو مـــوشــه سایه وطــن

جــوری میــده مــوشه اوبال                       مجبـــوره کنــــی اوره بــــال
وطـــن مــو آرامــی موشـــه                       طالــب مــــوره ازپس مــــال
                                      تومـــوشنـــی کـاکـه وطـــن

امیــد مــــوبخیــر پس میــه                        بلــده مــــواواز رس میــــــه
ســـــرلشـــکرپـیـــروزقـــوم                        بلــده مردمخــو کس میــــه
                                      اوخته سیــلکونخره وطــــن

خـــدا کـنـــه کـــه اوبـیــــه                        قـــد خیلــــی ســـوارو بیــه
یــــک روزافــتــــوتــوبیــــــه                        تـــولغـــــی دل ازمــوبیـــــــه
                                      بـــالا شـــوه جنـــده وطــــن

امـده کمرمـوچـوست کنــه                       زولانه های مــوسوست کنـه
عـــزت مـونــه پـس بیــــاره                       بیــرق قــومـه روست کنـــــه
                                      فقـط اویـه خـــونـده وطــــن

باچـــی تــوکتـــوپــــرنشــو                       جــــورتـی بغـل مـــزدور نشــو
وارثــــی بابــه کــه امـــــاد                       سـیل کـوبدوشمـــوجورنشـــو
                                      او! صاحــب ســـلّه وطــــن

دعـــاکــنــی رهــــبـربــیــه                      آن گــــل ده تـــاج ســربـیــــــه
سایــه سیاهــی طــالــبـو                       آکــــو بخـــیردســـــربیــــــــــه
                                      خــوشحال شوه مامه وطــن

                                      للــــو للــــو باچـــه وطــــــن

                                      ســــربـــاز آینـــــده وطـــــن

                                      هــردونـــوری وقره وطــــــن

                                      صبـا موشــی خونده وطـــن

                                                                     یکه اولنگ 12/7/1380

+ نوشته شده در  2010/2/15ساعت 11:0 AM  توسط سیف الله رســا - کـابل  |